Netflix

46410
Den 15 årige pige Sofia er ikke tilfreds med sig selv. Da hun en aften ligger i sin seng og ser Netflix, finder hun ud af, at hun må gøre noget ved det. Hun beslutter sig for at tage til fest, med 1.g'erne, hvor hun møder en person, som får hende til at se mere lyst på tingene.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...