We Found Love In A Hopeless Place

75869
Tag med tilbage til år 70 e.Kr i Romerrigets storhedstid. Den græske dreng Nicodemus bliver solgt som romersk slave og må finde sig i sin herres tyranni. I Nicodemus' nye tilværelse forelsker han sig i den jødiske slavinde Mirijam, men kærligheden har ikke lette vilkår, når man er tvunget til at leve et liv, man ikke selv er herre over.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...