Djævlens Kraft

56564
Jeg er bare en pige. jeg elsker mit liv jeg har mange venner og min familie er perfekt. den nye pige virker virkelig genert men der skal bare noget venlighed og venskab til.

så kom jeg på besøg hos hende. mærkelige ting begynde at ske ikke bare med mig men også min familie venner. og hvorfor kigger den der fyr helle tide på mig.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...