Adoptered af One Direction

90229164331
April på 5, lever på et børnehjem i UK. Hun tror ikke hun ville blive adopterdt fordi hun ikke er god nok. Takket være hends far som misbrugte hende siden hendes mor døde, stoler hun ikke så meget på mænd/drenge. Men hvad sker der da One Direction ikke kunne stå få den lille pige. Hvad hvis alt går godt men den mand som ødelagde hendes krop og selværd komme igen. kom med på Aprils og drengenes rejse i adopteredt af One Direction

Kan indholde stødene scener og sprog

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...