We found love - One Shot

43120
Dette er mit indslag til konkurrencen : Inspireret af et billede.

Jeg har valgt at skrive en One Shot, da det så ville give mere mening for mig selv, at skrive om ét enkelt billede.

Personerne:
Simon Clifford
Alison Gray

AA
aa

1. Prolog - citatet

 

 

 

“She's kind of a walking poem, she's this perfect beauty...but at the same time very deep, very smart.” 
― Johnny Depp

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...