Domestic violence and love

87040
Jeg kunne høre at mine forældre skændtes igen, jeg er virkelig bange for det, ender nogle gange med at, det gør ud over mig min far kan være virkelig ond, så jeg elsker at være sammen med min storebror Kibum eller Key som han bliver kaldt han er med i SHINee

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...